Pilot verbeterslag Toegang MO/BW, gemeente Amsterdam

De commissie Dannenberg heeft in 2015 een adviesrapport geschreven ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Dit is een ontwikkeling van een visie met uitgangspunten voor een financieel verdeelmodel en gemeentelijke samenwerking. De commissie Dannenberg heeft ‘beschermde woonvormen’ vooral benaderd vanuit burgerschap waarbij ondersteuning, bescherming en behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie wordt ingezet. Daarop is de gemeente Amsterdam met het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen gestart om deze kwetsbare Amsterdammers passend te laten wonen.

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft CQ Procesmanagement een maatschappelijke businesscase geschreven rondom de toegang van Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW). De gemeente zag dat er kansen bleven liggen bij cliënten met een vraag voor MO/BW waar mogelijk het eigen netwerkoplossingen konden bieden. Daarvoor is een nieuwe werkwijze ontwikkeld waarbij een investering in de toegang MO/BW ervoor zorgde dat cliënten vaker weer actief verbonden waren met hun eigen netwerk, hulpvragen hierdoor sneller werden opgepakt en in een substantieel deel van de groep cliënten MO/BW uiteindelijk niet nodig was. Dit leidt naar een verwachte afname MO/BW trajecten. CQ heeft reeds goede ervaringen met de Resourcegroepen methodiek in Amsterdam. Dat is een methodiek om tijdig, voldoende en passende zorg te leveren aan burgers met een complexe hulpvraag. De regie ligt zoveel mogelijk bij de cliënt en het netwerk wordt zo goed mogelijk betrokken en geactiveerd. Deze methodiek is meegenomen in het onderzoek naar de nieuwe werkwijze.

CQ heeft de adviezen rondom de onderzochte werkwijze gepresenteerd aan verschillende samenwerkingsverbanden binnen de gemeente Amsterdam. Zij herkenden dit beeld, waren enthousiast en nemen deze uitkomsten mee in het beleid.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten