GGZ in het sociaal domein

Positieve Gezondheid
Gezondheidszorg en beleid
Ontwikkelingen en knelpunten

Invulling geven aan geestelijke gezondheidszorg in het sociaal domein

De GGZ is steeds meer aan het veranderen, zowel de manier waarop er wordt gekeken naar geestelijke gezondheidszorg als de manier van bekostiging. Die verschillende verschuivingen hebben invloed op hoe in het sociaal domein betekenis kan worden gegeven aan het ondersteunen van kwetsbare mensen. Hierbij kan worden gedacht aan de invloed van positieve gezondheid. Dit is een bredere benadering die ertoe bijdraagt dat mensen het vermogen hebben om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Een andere belangrijke ontwikkeling is die van Resourcegroepen en Netwerkpsychiatrie: In het kort gaat resourcegroepen over (het stimuleren van) eigen regie en empowerment van cliënten/burgers, samen met naasten en in samenwerking over domeinen (ggz en sociaal domein) heen. Netwerkpsychiatrie gaat over het leveren van geïntegreerde zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Positieve gezondheid, resourcegroepen en netwerkpsychiatrie vormen de uitgangspunten voor de uitvoering en organisatie van de zorg en ondersteuning.

Doordat de GGZ en het sociaal domein steeds meer samen zullen moeten werken om te voorzien in de behoeftes van de burgers is het belangrijk om de mensen in het veld meer met elkaar in contact te laten komen en samen afspraken te maken over de zorg die geleverd moet worden.

Wat kan CQ voor u betekenen?

Executive Programma: College voor beleidsadviseurs, zorgaanbieders en andere geïnteresseerden.

Onze CQ-collega en directeur Michiel van Hees loopt inmiddels al twintig jaar mee in deze omgeving. En wat is er nou nog mooier dan het vergaren van al die kennis en ervaring? Dit delen met anderen. Daarom heeft Michiel van Hees samen met Nienke Boesveldt (onderzoeker/ docent Universiteit van Amsterdam) een Executive programma ontwikkeld:

Executive Programma GGZ in het sociaal domein

Onze experts

Bijbehorende artikelen

De gemeente Amsterdam en zorgaanbieders signaleren dat ondersteuning aan jongvolwassenen onvoldoende dekkend en samenhangend georganiseerd is. CQ Procesmanagement onderzoekt hoe de netwerkpartijen binnen Amsterdam ervoor
Schizofrenie hebben, en gewoon weer volwaardig vader of moeder van je kind kunnen zijn, wonen op een plek waar je wilt en werk weer op