Ketensamenwerking

Zorg en veiligheid
18+/ 18- doelgroep
LVB en GGZ

Samenwerking in de zorg, in ketens of netwerken, wordt steeds belangrijker. Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor. Met name voor cliënten en patiënten met complexe problematiek is de zorg en ondersteuning die zij ontvangen vaak versnipperd. Zij hebben te maken met verschillende zorgorganisaties maar ook vaak met onderdelen van de gemeente en bijvoorbeeld een woningcorporatie. Doordat iedere organisatie zijn zorg organiseert vanuit het eigen perspectief blijkt in de praktijk de samenwerking tussen deze organisaties en hun financiers vaak niet optimaal. Het proces wat cliënt doorloopt, hapert en kan zelfs tegen elkaar in werken.

Wij helpen samenwerkende organisaties om gezamenlijk het proces zo in te richten dat de zorg zoals bedoeld is voor de cliënt gerealiseerd wordt en waarbij ook rekening gehouden wordt met het belang van de individuele organisaties, hun medewerkers en de maatschappij als geheel.

Gelukkig zien we dat als je gezamenlijk dit soort vraagstukken oppakt er niet alleen een beter resultaat uitkomt voor de cliënt, maar de samenwerking een boost krijgt doordat betrokkenen elkaar beter kennen en kennis hebben van elkaars organisatie.

Ketensamenwerking 18- en 18+

Een voorbeeld is het aansluiten van de zorg voor cliënten op het raakvlak van 18 jaar. Met name bij cliënten met een complexe of meervoudige zorgvraag zijn veel partijen betrokken en is het van groot belang om te ketens op elkaar aan te sluiten zonder gaten in bijvoorbeeld zorg, inkomen, huisvesting of financiering. En wanneer overgegaan wordt naar een andere zorgaanbieder de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft.

Ketensamenwerking zorg en veiligheid

Een voorbeeld is de zorg voor de forensische doelgroep vallend onder de jeugdwet. Bij deze complexe doelgroep is samenwerking van belang tussen verschillende partijen in de zorg en het veiligheidsdomein.

Ketensamenwerking LVB en GGZ

Een voorbeeld is de zorg voor de meest complexe doelgroep met LVB en GGZ problematiek waarbij ook vaak gedragsproblematiek speelt. Hierbij is van belang dat expertise van de verschillende ketenpartners tijdig ingezet kan worden op elkaars locatie om escalatie te voorkomen. Waarbij de vraag welke problematiek voorliggend is niet altijd te beantwoorden valt.

Wat kan CQ voor u betekenen?

CQ Procesmanagement helpt ketenpartners om de samenwerking op een duurzame manier vorm te geven. Onze ervaring leert dat voor het slagen van ketensamenwerking commitment nodig is op zowel bestuurders als directieniveau maar ook in de uitvoering.  Om dit te bereiken maken we gebruik van verschillende werkwijze, waaronder:

Opstellen gezamenlijke missie, visie en doelstellingen.
In kaart brengen van doelgroep, vraag en aanbod, ketenpartners, bestaande processen en/ of knelpunten. Dit doen wij door data analyse, interview, groepsgesprekken en/of werkgroepen.
Beschrijving samenwerkingsvorm en bijbehorende samenwerkingsafspraken.
Inrichten van gezamenlijke structuren en processen.
Vormgeven van informatiedeling tussen de ketenpartners.
Stimuleren kennismaken en kennisdelen tussen ketenpartners.
Borgen van de samenwerking binnen de organisaties.

Onze experts

Bijbehorende artikelen

In maart 2022 brak de oorlog uit in Oekraïne en kwamen er vluchtelingen naar Nederland. De gemeenten hadden en hebben de taakstelling om opvang te
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de te verwachten decentralisatie heeft de centrumgemeente Bergen op Zoom aan CQ Procesmanagement in 2020 gevraagd het
Voor Reinaerde heeft CQ procesmanagement een maatwerk webapplicatie ontwikkelt, waarin het complete zorgaanbod van de organisatie zichtbaar is. De tool faciliteert medewerkers tijdens het intakegesprek, bij
Het LSR is een landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap. Het is een koepelorganisatie die zich richt ophet ondersteunen van organisaties in het verbeteren
De gemeente Amsterdam heeft CQ procesmanagement gevraagd om de rol van kwartiermaker op zich te nemen in de transitie van de langdurige zorg in de