OGGZ, WVGGZ, bemoeizorg

Implementatie en optimalisatie WVGGZ
Preventie en zorgmijders
Complexe problematiek / multi-problematiek
Kwetsbare doelgroep
Ketenveldnorm/levensloop regeling
Veel partijen betrokken, verschillende financieringsstelsels

Er is een kleine groep mensen met ingewikkelde (multi-)problematiek. Zij hebben problemen op diverse leefgebieden, zoals huisvesting, financiën en psychisch functioneren. Hierdoor zijn er veel verschillende hulpverleners vanuit meerdere organisaties betrokken. Deze worden ook nog eens bekostigd door diverse financiers. Vaak zijn deze mensen teleurgesteld in het systeem en het vertrouwen kwijt; ze worden zorgmijders. Daar komt bemoeizorg om de hoek kijken. De oggz richt zich op de groep mensen die niet direct om zorg vragen maar deze wel nodig hebben.

Om maatschappelijke uitval te voorkomen en herstel te bevorderen is het belangrijk dat al deze betrokken organisaties nauw samenwerken om problematiek tijdig te signaleren, en waar nodig gezamenlijk op te pakken. Met uiteindelijk doel een zo zelfredzaam mogelijk leven en een aanvaardbare kwaliteit van leven voor iedereen.

Wat kan CQ voor u betekenen?

Wij ondersteunen in verschillende regio’s ketensamenwerking voor sociaal kwetsbare doelgroepen. Vanuit een gedeelde missie en visie werken we het inhoudelijke proces uit. Vervolgens worden er bestuurlijke afspraken gemaakt en leggen we deze vast, bijvoorbeeld in een convenant. Afspraken over uitwisseling van de benodigde informatie worden gemaakt en de financiering en eventuele verevening van gelden worden ook voor de regio vastgelegd.

Het kan dan gaan om een pilot samenwerking voor de aanpak van verward gedrag bij hoogcomplexe problematiek in West-Brabant, de implementatie van de ketenveldnorm/levensloopregeling maar ook convenantafspraken voor de oggz opstellen.

Wij ondersteunen gemeenten, zorgaanbieders en regio’s bij

Het ontsluiten van regelingen zodat wijkteams en cliënten er beter gebruik van kunnen maken (bv. via de woonwaaier)
Het in kaart brengen en analyseren van de capaciteit en de capaciteitsbehoefte in een regio
Het faciliteren van het proces tot het komen van samenwerkingsafspraken in een regio, het vastleggen hiervan en de financiering duurzaam borgen

Onze experts

Bijbehorende artikelen

De regio Lekstroom heeft voor de eerste twee kwartalen van 2024 aan CQ Procesmanagement gevraagd een aantal coördinatietaken rond de WvGGZ over te nemen en
CQ Procesmanagement analyseert en adviseert over de bemoeizorg in de regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland.
De regio Zaanstreek-Waterland heeft een regionale ketenaanpak voor mensen met verward gedrag opgezet. De GGD Zaanstreek-Waterland (GGD ZW) is daarin nauw betrokken en streeft met
De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (Wvggz) is per januari 2020 in werking getreden. Alle gemeenten hebben nieuwe wettelijke taken onder deze wet. De gemeenten in de regio Zaanstad-Waterland hebben de
Bij complexe problematiek in huishoudens en bij sociaal kwetsbare mensen is snel ingrijpen bij (dreigende) escalatie vereist om erger te voorkomen. Vaak zijn er bij complexe