Raakvlak LVB / GGZ

Samenwerking voor betere zorg voor LVB doelgroep
Onderzoek naar vraag, aanbod en hiaten
Ontwikkelen passend aanbod

Ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking. De eisen die onze steeds complexere samenleving stelt kunnen voor hen lastig zijn en brengen uitdagingen met zich mee op allerlei leefgebieden. Daarnaast hebben zij 3 tot 4 keer meer kans op het ontwikkelen van psychische problemen.

Mensen met een (L)VB en psychische problematiek vinden niet vanzelfsprekend de aansluiting in het zorgaanbod dat beschikbaar is. Een duurzame samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en de GGZ is daarom essentieel. Het zijn van oudsher twee gescheiden sectoren bijv. waar het gaat om wetgeving, bekostiging en jargon, maar die steeds vaker naar elkaar toe willen bewegen.

Rond deze doelgroep is de wens te ‘ontschotten’, elkaar beter te kunnen vinden of inzetten en een aanbod te ontwikkelen dat anticipeert op de vragen van de toekomst. Maar hoe doe je dat?

CQ houdt zich bezig met verschillende manieren om zorgvragen en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Samenwerking faciliteren en organiseren staat hierbij centraal. Hierbij maken wij gebruik van de data, kennis en kunde die er al bij aanbieders is en komen we tot de kern van de vraagstukken en belemmeringen die spelen.

Wat kan CQ voor u betekenen?

Rond dit thema en deze doelgroep begeleiden wij op dit moment verschillende projecten voor zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten.

Hierbij komen de volgende onderwerpen terug:

Vraag en aanbod

Het is nog vaak zo dat er onvoldoende grip is op het zorglandschap en omvang van de groep die in zorg is, op de wachtlijst staan of zorg nodig heeft. CQ doet hier o.a. capaciteitsonderzoek naar.

Expertise-uitwisseling tussen GGZ en VGZ

Vroegsignaleren en herkennen van (L)VB in de GGZ en vice versa. Omgaan met zorgmijding, (dreigende) ontregeling en het vergroten van handelingsvaardigheden van zorgprofessionals.  Binnen de GGZ en VGZ is deels verschillende en deels overlappende kennis beschikbaar over de doelgroep. In de verschillende samenwerkingsverbanden wordt de focus gelegd op kennisdeling om zo tot een betere ondersteuning voor de doelgroep te komen.

Samenwerkingsvormen

Wonen en behandelen voor mensen met gecombineerde problematiek moeten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Bekostiging speelt hierin ook een belangrijke rol. Het maken van samenwerkingsafspraken en realiseren van passende samenwerkingsvormen tussen VG-instellingen en GGZ kunnen onderdeel van het project zijn.

Vaak is er ondersteuning gewenst om zicht en grip te krijgen op de veranderingen en partners mee te nemen in deze ontwikkelingen.

Inhoudelijk advies

CQ kent de ontwikkelingen rond LVB-GGZ doelgroep in verschillende regio’s goed en daarom kunnen wij goed advies geven op dit thema. Daarbij zetten we brede kennis van allerlei initiatieven en best practices in.

Organisaties die wij ondersteund hebben bij vraagstukken rond (L)VB-GGZ: Cordaan, Philadelphia, Ons Tweede Thuis, Amsta, Mentrum, GGZinGeest, Sigra, Hartekamp Groep.

Onze experts

Adviseur
Eigenaar & Adviseur

Bijbehorende artikelen

In regio Amsterdam wordt er sinds 2021 in opdracht van en met 7 zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg en de GGZ gewerkt aan een ‘sluitende keten’