Projectleider decentralisatie MO/BW, Regio Zuidoost Utrecht

In de regio Zuid Oost Utrecht (ZOU) is een adviseur van CQ aan de slag als projectleider decentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is meer een programma dan een project dat vele onderdelen kent; de projectleider heeft verschillende opdrachten. Die gaan over inhoudelijke (ontwikkel)vraagstukken; zoals het organiseren van het juiste aanbod in de gemeenten, het maken van goede samenwerkingsafspraken met lokale partners, het sturen op uitstroom door ook  alternatieve vormen van wonen te realiseren en het organiseren van een lokale BW toegang. Daarnaast is het organiseren van de gemeentelijke aansluiting van de verschillende domeinen en besluitvorming naar colleges en raden een onderdeel dat we samen met de lokale ambtenaren uitvoeren. Tot slot vertegenwoordigen we de regio ZOU in de regio Utrecht bij het maken van afspraken over de verdeling van middelen, en de invulling van de regionale (juridische) samenwerking.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten