Quick scan Thuis in Zeist – Gemeente Zeist

AANLEIDIING

De 16 Utrechtse (U16) gemeenten zetten zich sinds 2017 samen in voor de ontwikkeling beschermd wonen. De U16-gemeenten hebben daartoe een Regionale koers Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen vastgesteld. Kern van deze koers is dat beschermd wonen veel meer lokaal ‘thuis, in de wijk of in het dorp’ wordt georganiseerd, doet een beroep op de flexibiliteit en betrokkenheid van álle bewoners in de lokale gemeenten en zet in op meer mogelijkheden voor herstel en het verbeteren van de kwaliteit van leven van alle inwoners. Recent is deze Regionale koers vertaald in een concrete samenwerking; het Regioplan BW 2023-2028 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. In Zeist heeft deze koers de werknaam ‘Thuis in Zeist’

In het Regioplan zijn de drie doelstellingen (het inzetten op voorkomen en herstel, verschuiving naar meer ambulante hulpverlening en het gezamenlijk doorontwikkelen en sturen op het zorglandschap) vertaald naar vijf pijlers. Binnen de regionale (U16) BW-begroting is hiervoor een structureel budget beschikbaar gekomen voor elke gemeente om lokaal maatwerk te kunnen bieden en in te zetten, passend bij de lokale situatie. De eerste pijler betreft het uitwerken van een lokale basisset per gemeente, gericht op acht geformuleerde bouwstenen. De rol van de lokale gemeente is om zorg te dragen voor een passend niveau van lokale voorzieningen (lokale basisset), zodat alle inwoners zo goed mogelijk hun eigen leven kunnen leiden in hun wijk/dorp of stad en de regie op eigen leven blijven behouden. Een goed gevulde gereedschapskist (lokale basisset) draagt hieraan bij.

De gemeente Zeist heeft behoefte aan een onderzoek/quick scan met betrekking tot deze lokale basisset met als doel om te helpen bij het maken van keuzes. De hoofdvraag hierbij is: wat is er aan versteviging en aanvulling nodig voor een goede uitvoering van de koers ‘Thuis in Zeist’. Met andere woorden: wat zit er al in de gereedschapskist en wat zou er nog aangevuld moeten worden om de kwetsbare inwoners van Zeist passend te kunnen ondersteunen bij herstel en onderdeel te laten blijven van de maatschappij?

DOEL

Het vormgeven van deze basisset draagt bij aan de kernopdracht van de doorcentralisaties van Beschermd Wonen van de centrumgemeente naar de regiogemeenten, in dit geval Zeist. Door in te zetten op de acht thema’s/bouwstenen uit de basisset (ambulante ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling, wonen, aanpak dakloosheid, inclusie in de wijk, activering en werk, herstelgericht werken en financiën op orde) wordt beoogd dat het herstel van de inwoner met (ernstige) psychische kwetsbaarheid in de eigen omgeving wordt vergroot.

Het doel van dit project is dat, (mede) op basis van deze quick scan en de daaruit voortvloeiende conclusies en adviezen, de gemeente Zeist een meerjarig lokaal transformatieplan opstelt, gericht op inwoners van Zeist om mee te kunnen doen en onderdeel te zijn van de samenleving.

Deel dit bericht

Thema's

Onze experts

Meer actualiteiten